Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů pro Českou republiku

Úvod

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout informace o postupech a způsobech zpracování osobních údajů uživatelů/návštěvníků těchto webových stránek, které jsou dostupné na adrese „cz.prysmian.com“.

Doporučujeme všem uživatelům a návštěvníkům, aby si před odesláním či poskytnutím jakýchkoli osobních údajů prostřednictvím formulářů na těchto webových stránkách pozorně přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Toto poučení je poskytováno v souladu se zákonem Evropské unie o ochraně osobních údajů, s italským zákonem o ochraně osobních údajů (článek 13 legislativního nařízení č..196/03) a se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dále se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Prysmian S.p.A. -  společnost založená dle italského práva, se sídlem společnosti na adrese Viale Sarca 222 - 20126 Milán (Itálie) (dále nazývaná „Prysmian“).

Aktualizovaný seznam správců osobních údajů a sesterských či sdružených společností Vám bude zaslán na základě žádosti zaslané na adresu [email protected].

Rozsah platnosti těchto zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné pouze pro tyto webové stránky a nikoli pro jiné stránky, které nepřísluší společnosti Prysmian, ale jejichž odkazy mohou být dostupné při prohlížení těchto stránek.

Zásady a poučení

Hlavním účelem těchto webových stránek je poskytování informací o činnostech vykonávaných společnostmi, které jsou členy koncernu Prysmian. Proto ve většině případů není vyžadováno shromažďování osobních údajů uživatelů těchto stránek.

V určitých případech, jako například v části „novinky“, je pro umožnění zasílání našich novinek požadováno po uživateli vyplnění formuláře určeného pro získání informací. V tomto případě je vždy poskytováno poučení o ochraně osobních údajů, ve kterém je popsán způsob zpracování osobních údajů a další informace předepsané zákonem. Doporučujeme uživatelům, aby si před poskytnutím osobních údajů toto poučení vždy přečetli.

Kromě toho, ve výjimečných případech, kdy je nutné shromažďovat osobní údaje pro jiné účely, mus být tato skutečnost jasně uvedena v poučení o ochraně osobních údajů požadovaném zákonem, pro zaručení transparentnosti a možnosti svobodného rozhodování uživatele.

Tato poučení slouží pro stanovení mezí a způsobů zpracování osobních údajů u jednotlivých služeb, na základě kterých se uživatel může svobodně rozhodnout, zda si přeje vyjádřit svůj souhlas (je-li to nutné) a udělit povolení ke shromažďování a následnému zpracování svých osobních údajů.

Údaje o prohlížení

Informační systémy a softwarové systémy určené pro provoz těchto webových stránek shromažďují během běžného provozu některé osobní údaje, jejichž odesílání je při používání internetových komunikačních protokolů implicitní.

Do této kategorie údajů patří: IP adresy, typ používaného prohlížeče, operační systém, název domény a adresy webových stránek, ze kterých se uživatel přihlásil nebo odhlásil, informace o jednotlivých stránkách navštěvovaných uživatelem na webových stránkách, čas návštěvy stránek, doba prohlížení jednotlivých stránek, analýza vnitřních cest a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele.

Tato technická / IT data jsou shromažďována a používána výhradně jako souhrnná data, a nejsou bezprostředně identifikovatelná; tyto údaje mohou být používány pro prověření odpovědnosti v případě nezákonného používání webu a poškozování webových stránek nebo na žádost příslušných veřejných orgánů.

Soubory cookie (křížové odkazy)

Informace o souborech cookie instalovaných na těchto webových stránkách jsou uvedeny v Zásadách používání souborů cookie.

Přesměrování na jiné webové stránky

Z těchto webových stránek je možné prostřednictvím příslušných odkazů přejít na webové stránky společností, které jsou členy koncernu Prysmian nebo na webové stránky třetích osob. Společnost Prysmian odmítá jakoukoli odpovědnost za případné zpracování osobních údajů webovými stránkami třetích osob a za správu ověřovacích údajů poskytovaných třetími osobami.

Způsob zpracování a ukládání osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno především za použití elektronických systémů a úložišť, a pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Uživatel má v každém případě právo požádat z legitimních důvodů o výmaz svých osobních údajů.

Dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud není stanoveno jinak, poskytování osobních údajů požadovaných po uživateli je nepovinné. Pokud však tyto osobní údaje nebudou poskytnuty, může se stát, že nebude možné uspokojit Vaši žádost a poskytnout nabízenou službu.

Místo zpracování osobních údajů

Zpracování údajů spojené se službami poskytovanými na těchto stránkách je prováděno ve společnosti Softec S.p.A. - Piazzale Lugano, 19 20158 Milán (Itálie), která se zabývá správou příslušného serveru. Osobní údaje jsou v péči technického personálu této společnosti, který je pověřen jejich zpracováním nebo v péči případných dalších pověřených osob, které provádějí příležitostnou údržbu. Tyto osoby obdržely specifické pokyny a informace o důvěrnosti těchto údajů.

Oblast šíření a poskytování osobních údajů

Osobní údaje mohou používat zaměstnanci společnosti Prysmian, jakožto osoby odpovědné za jejich zpracování, jimž byly poskytnuty příslušné pracovní pokyny, stejně jako třetí osoby, které vykonávají svou činnost jménem společnosti Prysmian a které provádějí zpracování osobních údajů pod vedením a pod dozorem společnosti Prysmian, za účelem plnění smluvních závazků jménem společnosti Prysmian.

Osobní údaje nejsou poskytovány neznámým příjemcům.

Podrobné informace o jménech správců osobních údajů Vám budou poskytnuty na základě žádosti zaslané na adresu [email protected].

Šíření osobních údajů do zahraniční

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru činnosti vykonávané společností Prysmian, mohou být osobní údaje odesílány do zahraničí, a zpracovány (výhradně pro výše uvedené účely) společnostmi, které jsou členy koncernu Prysmian a jejichž sídlo se nachází v Evropské unii či mimo Evropskou unii. 

V těchto případech zasílání osobních údajů do zahraničí podléhá specifickým podmínkám ochrany osobních údajů, které jsou uplatňovány prostřednictvím specifických smluvních podmínek o ochraně osobních údajů, schválených Evropskou komisí či podobným podmínkám.

Právo na ochranu osobních údajů

Co se týče zpracování osobních údajů, má subjekt údajů kdykoli právo požadovat potvrzení o tom, zda jeho osobní údaje existují či nikoli, a požadovat, aby mu byly sděleny v srozumitelném formátu. Subjekty údajů mají také právo znát obsah a původ dat, ověřit jejich přesnost nebo požadovat, aby byly integrovány, aktualizovány nebo upraveny. Kromě toho mají subjekty údajů právo požádat o výmaz svých osobních údajů, o jejich přeměnu na anonymní formu či požadovat zablokování údajů, s nimiž bylo zacházeno v rozporu se zákonem; kromě toho mají subjekty údajů z legitimních důvodů právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů.

Žádost musí být zaslána na adresu [email protected].

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Případné nové zákony v této oblasti, jakož i vývoj a aktualizace služeb poskytovaných uživatelům, by mohly mít za následek potřebu změnit způsoby zpracování osobních údajů. Proto je možné, že naše Zásady ochrany osobních údajů budou časem upraveny. Z tohoto důvodu žádáme uživatele, aby pravidelně konzultovali tuto stránku. Proto dokument se Zásadami ochrany osobních údajů obsahuje datum poslední aktualizace.

 

Datum vydání: 24/04/2017

Poslední aktualizace: 01/11/2018

file type icon Prohlášení o ochraně osobních údajů.pdf