Etika & integrita

PŘEHLED

Společnost s principy

Dosažení trvale udržitelných hodnot není reálné bez dodržování nejvyššího standardu obchodní etiky. I malý přešlap může zmařit tvrdou práci tisíců našich zaměstnanců po celém světě a narušit důvěru všech stran zainteresovaných v našem podnikání.

Náš Etický kodex

Důvěra je jednou z našich tří korporátních hodnot. Důvěra se utváří skrze čestné jednání, pro jehož dodržování využíváme řadu nástrojů a politik. Náš Etick kodex je nedílnou součástí našich hodnot, mise a vize a pomáhá našim zaměstnancům vždy činit správná rozhodnutí v rámci jejich pracovních povinností. Důvěra je klíčem k předcházení nezodpovědnému nebo protizákonnému jednání.

Zásady společnosti Prysmian Group (včetně etického kodexu, protikorupční politiky, zásadami o ochraně osobních údajů, programem Linka pomoci a dalšími) jsou navrženy tak, aby zajistily dodržování nejen ze strany našich zaměstnanců, ale i dodavatelů, obchodních partnerů, prodejců, subdodavatelů a distributorů.

Vývoj vázaný na obchodní praktiky

Náš Etický kodex a naše zásady se mění v návaznosti na neustálý vývoj světového obchodu. Sledujeme všechny relevantní zákony a předpisy a upravujeme naši politiku tak, aby vždy byla v souladu s nejlepšími praktikami. Vždy bereme v potaz názory a přání týkajícící se etického chování všech zainteresovaných stran. Podporujeme dodržování etického kodexu různými iniciativami, jako je například program Linka pomoci Prysmian Group.

Veškeré aktualizace a změny našich zsad jsou oznámeny napříč celou skupinou a zpřístupněny všem zaměstnancům a společnostem.

Více informací o etice a integritě Prysmian Group se můžete dozvědět z odkazu níže.

Kybernetická bezpečnost

V rychle se měnícím světě, kde hrají informace a výměna dat mezi sítěmi, systémy a aplikacemi důležitou roli, je čím dál tím složitější chránit hodnotné údaje a zajistit dodržování všech souvztažných nařízení.

Komplikovanost takové ochrany se týká především výrobců, kteří usilují o inovaci svých produktů, služeb, výrobních procesů a vybavení, aby dosáhli zvýšení efektivity, přidané hodnoty a spokojenosti zákazníka a udrželi si tak konkurenceschopnost v proměnlivém prostředí svtového trhu.

Z tohoto důvodu máme vlastní strategii pro zabezpečení informací, jejímž hlavním cílem je správa, kontrola a údržba našich dat.

Naše politika a praktiky

Etický kodex skupiny Prysmian Group je základem ústavy naší společnosti. Je chartou práv a morálních povinností definující etickou a společenskou odpovědnost každé osoby v organizaci

Přečtěte si Etický kodex naší společnosti

Náš Etický kodex je v souladu nejlepšími mezinárodními praktikami a přejímá principy zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv (OSN) a v úmluvách Mezinárodní organizace práce (MOP).

V naší společnosti bereme eliminaci korupce a nekalé hospodářské soutěže velice vážně. Z tohoto důvodu tvoří Zásady proti úplatkářství a Antimonopolní kodex nedílnou součást našeho společenského kodexu. Aktuální verze obou dokumentů jsou publikované na korporátním intranetu, kde k nim mají přístup všichni zaměstnanci.

Přečtte si naše Zásady proti úplatkářství

Přečtěte si náš Antimonopolní kodex
 

Doporučujeme našim čstečně přidruženým společnostem a třetím stranám, aby ctili stejné nebo podobné zásady jako my, obzvláště v případě, že se nacházejí nebo obchodují v zemi, která podepsala Úmluvu o boji proti úplatkářství zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích (OECD).

V Prysmian Group aktivně podporujeme praktiky vycházející z udržitelnosti a zodpovědnosti dodavatelského řetězce, které jsou v souladu s etickými, ekonomickými a společenskými standardy napříč skupinou. Tyto principy jsou uvedeny v našem Kodexu obchodního chování.

Přečtěte si náš Kodex obchodního chování

Náš Kodex obchodního chování a dodržování příslušných ustanovení Prysmian Group jsou komunikovány s dodavateli již v počátečních fázích spolupráce.

Organizační model 231 je koncipován tak, aby vymezil jasná pravidla chování a kontrolní principy vhodné pro předcházení trestným činům páchaným řediteli, manažery a zaměstnanci ve prospěch společnosti. Cílem je minimalizace rizika poškození pověsti Prysmian Group.

Přečtěte si znění Organizačního modelu 231

Hlavním úkolem Výboru pro bezpečnost informací je definovat a sledovat strategické a operativní cíle kybernetické bezpečnosti, zajistit efektivitu nástrojů a programů pro kybernetickou bezpečnost a čelit rizikům a incidentům spojeným s bezpečností informací.

Složení:

  • Ernesto Marzano, Head of Industrial Relations & Employment Governance & Security
  • Giorgio Alchieri, Information and IT Security Manager
  • Stefano Brandinali, Group CIO and Chief Digital Officer
  • Alessandro De Felice, Chief Risk Officer
  • Alessandro Nespoli, Chief Compliance & Internal Audit Officer
  • Fabrizio Rutschmann, Chief HR Officer
  • Giacomo Sofia, Senior Vice President Group Operations